Wersja polska English version Version française deutsch version | Obserwuj nas na: Strona główna Strona główna Strona główna
Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU „PODARUJ SERCE” :

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Podaruj serce” (zwany dalej „Konkursem”).
 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa, czas trwania Konkursu, zasady przyznawania nagród, zasady ogłaszania wyników Konkursu, sposób informowania o Konkursie i jego warunkach, a także sposób składania reklamacji związanych z Konkursem.
 1. Organizatorem Konkursu jest Święte Miasto z siedzibą w Częstochowie, Rynek Wieluński 11, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Częstochowa pod nr KRS 0000726306 (zwana dalej „Organizatorem”). Czynności związane z obsługą techniczną Konkursu prowadzi Organizator.

 2. Podmiotem fundującym Nagrody Główne jest Organizator.

 3. Celem Konkursu jest promocja produktów pod marką Święte Miasto należącą do Święte Miasto z siedzibą w Częstochowie, ul. Rynek Wieluński 11, 42-200 Częstochowa

 4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przez Internet, za pośrednictwem Instagrama.
 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 05.05.2021 o godzinie 10:00 i kończy w dniu 12.05.2021 o godzinie  10:00.
 1. Konkurs ma charakter niepubliczny i skierowany jest do użytkowników serwisu Instagram, którzy posiadają dostęp do Strony konkursowej pod adresem: https://www.instagram.com/swiete_miasto/, wyrazili wolę wzięcia udziału w Konkursie oraz spełnili wszystkie warunki uprawniające do uczestnictwa w Konkursie. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach utrzymywanego w serwisie Instagram profilu dostępnego pod adresem: https://www.instagram.com/swiete_miasto/

 DEFINICJE

Użyte w Regulaminie sformułowania mają następujące znaczenie, niezależnie od liczby pojedynczej lub mnogiej, w której są użyte:

 1. Strona Konkursowa – profil w serwisie Instagram, na którym przeprowadzany jest Konkurs, znajdujący się pod adresem: https://www.instagram.com/swiete_miasto/

 2. Komisja Konkursowa – komisja składająca się z 3 przedstawicieli Organizatora powołana na potrzeby wyłonienia Zwycięzców Konkursu.

 3. Uczestnik – osoba fizyczna, która spełniła warunki uczestnictwa w Konkursie i wzięła w nim udział poprzez prawidłowe wykonanie czynności określonych w Regulaminie.

 4. Zwycięzca – Uczestnik wskazany przez Komisję Konkursową, uprawniony do otrzymania Nagrody.

 5. Nagroda – nagrody przewidziane w Konkursie, tj.: Naszyjnik z zawieszką serca wykonanej z naturalnej masy perłowej.

 6. Zadanie Konkursowe – zadanie konkursowe opisane w pkt III ust. 5 Regulaminu.

 7. Odpowiedź Konkursowa – zamieszczona przez Uczestnika na Stronie Konkursowej w serwisie Instagram, wyłącznie w komentarzu do postu konkursowego, odpowiedź stanowiąca wykonanie Zadania Konkursowego, o którym mowa w pkt III ust. 5 Regulaminu.

 

III. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i oznacza akceptację postanowień Regulaminu.

 2. Uczestnik Konkursu celem skutecznego zgłoszenia swojego udziału w Konkursie powinien:

  a) być osobą fizyczną,
  b) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
  c) posiadać adres do doręczeń na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
  d) posiadać aktywne konto w serwisie Instagram.
  e) zapoznać się z treścią Regulaminu i zaakceptować jego postanowienia,
  f) wykonać Zadanie Konkursowe, opisane w ust. 5 poniżej i przesłać stanowiącą wykonanie Zadania Konkursowego Odpowiedź Konkursową w trakcie trwania Konkursu w sposób wskazany w ust. 3 poniżej.

 3. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy kreatywnie odpowiedzieć w komentarzy na zadane pytanie w poście konkursowym. Odpowiedź nie może przekraczać 500 znaków.

 4. Wysłane zgodnie z ust. 5 Odpowiedzi Konkursowe będą poddane ocenie Komisji Konkursowej w celu wyłonienia Zwycięzców, wg kryteriów wskazanych w pkt IV ust. 4  Regulaminu.

 5. Uczestnik może przesłać jedno zgłoszenie.

 6. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Odpowiedź Konkursowa powinna spełniać poniższe warunki:

  a) powinna być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika,
  b) nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, treści sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego,
  c) nie może zawierać treści reklamowych jakichkolwiek innych podmiotów,
  d) nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich, praw własności przemysłowej, praw do wizerunku oraz dóbr osobistych osób trzecich.

 7. Organizator może wykluczyć Uczestnika z Konkursu na każdym jego etapie w przypadku naruszenia ust. 8 powyżej lub niespełnienia innego z wymogów określonych Regulaminem. O wykluczeniu z Konkursu Uczestnik zostanie powiadomiony w wiadomości prywatnej w serwisie Instagram, z podaniem przyczyny wykluczenia.

 NAGRODY I KRYTERIA ICH PRZYZNANIA

 1. W Konkursie do wygrania są Nagrody: Naszyjnik z zawieszką serca wykonanej z naturalnej masy perłowej 1 sztuka.
 1. Uczestnik - może wygrać tylko jedną Nagrodę w trakcie trwania całego Konkusu.

 2. Kryteriami wyboru zwycięskich Odpowiedzi Konkursowych, branymi pod uwagę przez Komisję Konkursową w celu wyłonienia Zwycięzy, są: zgodność Odpowiedzi Konkursowych z Zadaniem Konkursowym, kreatywność, oryginalność, walory językowe.

 3. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej poprzez wiadomość prywatną w serwisie Instagram w ciągu 2 dni roboczych od zakończenia Konkursu. W wiadomości tej Organizator poprosi o przesłanie następujących danych:

  a) imię i nazwisko Zwycięzcy,
  b) jego adres do wysyłki Nagrody,
  c) adres e-mail,
  d) numer telefonu kontaktowego,

 4. Zwycięzca zobowiązany jest każdorazowo w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od daty wysłania wiadomości, o której mowa w ust. 4 powyżej, przesłać zwrotną wiadomość prywatną w serwisie Instagram zawierającą dane wskazane w ust. 4 powyżej.

 5. W przypadku niespełnienia przez Zwycięzcę warunków wydania Nagrody, w tym nieprzesłania przez Zwycięzcę wiadomości zwrotnej, o której mowa w ust. 5 powyżej we wskazanym terminie, prawo do Nagrody przepada a Nagroda ta pozostaje własnością właściwego podmiotu fundującego Nagrodę.
 1. W przypadku, gdy w trakcie trwania Konkursu przesłanych zostanie mniej Odpowiedzi (zgodnych z określonym w Regulaminie warunkami) niż liczba oferowanych Nagród, nieprzyznane w Konkursie Nagrody ulegają przepadkowi na rzecz właściwego podmiotu fundującego Nagrodę.
 1. Zwycięzcy nie przysługuje prawo zamiany wygranej Nagrody na jakiekolwiek inne nagrody rzeczowe lub równowartość pieniężną oraz nie przysługuje prawo cesji Nagrody na osoby trzecie.

 2. Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji co do decyzji w sprawie przyznania Nagrody, na zasadach określonych w pkt VIII Regulaminu.

 WYDANIE NAGRÓD

 1. Nagroda zostanie wysłana pocztą poleconą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub kurierem na adres korespondencyjny wskazany przez Zwycięzcę w wiadomości zwrotnej przesłanej zgodnie z pkt IV ust. 4, w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wskazanej wiadomości zwrotnej.
 1. Nagroda zostanie wysłana do Zwycięzcy przez właściwy podmiot fundujący tylko raz. W przypadku nieodebrania przez Zwycięzcę Nagrody, ulegnie ona przepadkowi na rzecz właściwego podmiotu fundującego Nagrodę.
 1. Nagroda może być wydana wyłącznie Uczestnikowi osobiście lub innej osobie uprawnionej według obowiązujących przepisów prawa do odbioru korespondencji.

 2. Podmiot fundujący Nagrodę ponosi koszty wysyłki fundowanej przez siebie Nagrody przyznanej w Konkursie.

 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Święte Miasto ul. Rynek Wieluński 11, 42-200 Częstochowa. Dbamy o Twoje dane osobowe, przetwarza je ze starannością i zgodnie z przepisami prawa, w szczególności ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych ("RODO").

 Będziemy przetwarzać Twoje dane w następujących celach:

 • realizacji i organizacji Konkursu, w tym obsługi zgłoszeń, w zakresie pomocy technicznej, informowania o wynikach i wyłaniania Zwycięzców oraz przyznawania i rozdania Nagród konkursowych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu tożsamego z powyższymi celami przez okres do zakończenia Konkursu;
 • rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń związanych z realizacją Konkursu na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, przez 3 lata od zakończenia Konkursu;

Masz prawo do żądania:

 • dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania ich kopii;

 • kopii danych osobowych, które nam dostarczyłaś/eś i przekazania jej Tobie lub innemu wskazanemu podmiotowi w powszechnie używanym, możliwym do odczytu komputerowego formacie;
 • sprostowania Twoich danych osobowych, gdy są nieaktualnie, niekompletne lub nieprawidłowe; 
 • usunięcia Twoich danych osobowych w sytuacjach określonych w art. 17 RODO;

 • ograniczenia przetwarzania w sytuacjach określonych w art. 18 RODO.

Masz również prawo do:

 • wniesienia do Święte Miasto sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów, w tym profilowania na tej podstawie.

W przypadku pytań lub chęci skorzystania z przysługujących praw skontaktuj się z nami

wysyłając wiadomość na adres sklep@swietemiasto.pl

Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu

Ochrony Danych Osobowych [www.uodo.gov.pl].

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom tj.:

 • kancelariom prawnym;
 • Poczcie Polskiej oraz innym operatorom pocztowym lub firmom kurierskim;

A także podmiotom, które przetwarzają dane osobowe na zlecenie Święte Miasto (za wyjątkiem ww. zakresu, w którym administratorem Twoich danych osobowych jest Organizator).

Zawsze zawieramy umowy z podmiotami przetwarzającymi. Przetwarzają one dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie.

 

VII. PRAWA AUTORSKIE

 1. Przesłanie Odpowiedzi Konkursowej przez Uczestnika zgodnie z pkt. III ust 4 Regulaminu oznacza udzielenie Organizatorowi zgody na korzystanie z Odpowiedzi Konkursowej przez Organizatora na okres trwania Konkursu oraz na 3 miesiące po jego zakończeniu, bez ograniczeń terytorialnych, w szczególności na następujących polach eksploatacji: utrwalenie i zwielokrotnienie w sieci Internet, w szczególności nieograniczone rozpowszechnianie na Instagramie, wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne odtworzenie, wystawienie, wyświetlenie, nadawanie i reemitowanie w sieci Internet.

 2. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w myśl art. 919 § 1 Kodeksu Cywilnego. Na podstawie przepisu art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, z chwilą wydania Nagrody Uczestnikowi Organizator nabywa własność nagrodzonych Odpowiedzi Konkursowych od Zwycięzcy, w tym majątkowe prawa autorskie do nagrodzonych Odpowiedzi Konkursowych, co może zostać potwierdzone poprzez podpisanie ze Zwycięzcą umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych do Odpowiedzi Konkursowych.

 3. Zwycięzca, przed wydaniem Nagrody, może zostać poproszony o podpisanie Umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych, na mocy której zostanie potwierdzone przeniesienie autorskich praw majątkowych do nagrodzonych Odpowiedzi Konkursowych, na Organizatora. Organizator nabywa nieograniczone prawa majątkowe do przesłanych nagrodzonych Odpowiedzi Konkursowych oraz prawa do rozporządzania i korzystania z ich opracowań, we wszystkich krajach świata, bez ograniczeń czasowych, na następujących polach eksploatacji: utrwalania, w tym utrwalania na materialnych nośnikach informatycznych (m.in. CD-ROM-y, dyskietki, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne), zwielokrotniania określoną techniką, w tym zwielokrotniania techniką drukarską, wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera, wykorzystania w sieci Internet lub innych sieciach komputerowych lub teleinformatycznych, publicznego wykonania lub odtwarzania, nadawania z wykorzystaniem taśm magnetycznych i nośników magnetooptycznych, nadawania za pośrednictwem satelity, równoczesne i integralne nadanie nadawanego przez inną organizację radiową lub telewizyjną, nadawania w kinie, tworzenia i rozpowszechniania utworów zależnych, wykorzystanie w technologii UMTS i GPRS, modyfikowania, w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek, zmian i adaptacji całości oraz pojedynczych fragmentów, wystawiania, wyświetlenia, najmu, dzierżawy, umieszczania na towarach lub ich opakowaniu oraz wprowadzania do obrotu tak oznaczonych towarów lub opakowań, używania we wszystkich formach reklamy, zarejestrowania jako znaku towarowego w kraju i za granicą, nadawania za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną (również w sieci kablowej lub telewizji kodowanej), swobodnego używania i korzystania z całości oraz pojedynczych elementów w zakresie promocji i reklamy. Organizator ma prawo do przeniesienia nabytych praw autorskich do Odpowiedzi Konkursowych na podmioty trzecie.

 4. Uczestnik oświadcza, że jest autorem Odpowiedzi Konkursowej a Odpowiedź Konkursowa nie narusza powszechnie obowiązującego prawa ani praw osób trzecich, w tym praw autorskich, praw własności przemysłowej oraz dóbr osobistych osób trzecich. Uczestnik oświadcza, że posiada wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, do Odpowiedzi Konkursowej.

 5. Zwycięzca wyraża zgodę na dokonywanie opracowań nagrodzonej Odpowiedzi Konkursowej przez Organizatora i podmioty, na które Organizator przeniesie prawa autorskie do nagrodzonej Odpowiedzi Konkursowej. W razie, gdy przeróbki i inne opracowania nagrodzonej Odpowiedzi Konkursowej stanowić będą przedmiot zależnych praw autorskich Zwycięzca niniejszym wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie z takiego przedmiotu przez Organizatora i podmioty, na które Organizator przeniesie prawa autorskie do nagrodzonej Odpowiedzi Konkursowej.

 6. Organizator ani podmioty, na które Organizator przeniesie prawa autorskie do nagrodzonych Odpowiedzi Konkursowych, nie są zobowiązane do rozpowszechniania lub wykorzystania nagrodzonych Odpowiedzi Konkursowych.

 7. Organizator oraz podmioty, na które przeniesie on prawa autorskie do nagrodzonych Odpowiedzi Konkursowych, są uprawnione do korzystania z nagrodzonych Odpowiedzi Konkursowych w sposób anonimowy - bez konieczności każdorazowego podawania danych Uczestnika będącego autorem nagrodzonej Odpowiedzi Konkursowej. Zwycięzca udziela także podmiotom wskazanym w poprzednim zdaniu upoważnienia do wykonywania osobistych praw autorskich do nagrodzonej Odpowiedzi Konkursowej i zobowiązuje się nie wykonywać względem tych podmiotów przysługujących mu osobistych praw autorskich do nagrodzonej Odpowiedzi Konkursowej.
 1. Uczestnik oświadcza, że nie jest członkiem żadnej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i nie zawarł z żadną taką organizacją umowy, na mocy której organizacja ta mogłaby nabyć prawa autorskie do utworów stworzonych przez Uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie lub też w jakikolwiek inny sposób uzyskać uprawnienie do zarządzania tymi prawami.

 2. Z tytułu przeniesienia praw autorskich i innych praw do nagrodzonej Odpowiedzi Konkursowej Uczestnikowi nie przysługuje dodatkowe, poza otrzymaną Nagrodą, wynagrodzenie lub jakiekolwiek inne roszczenia względem Organizatora lub osób trzecich, które te prawa następnie nabyły.

 3. Organizator ma prawo do przeniesienia nabytych praw autorskich i innych praw do nagrodzonych Odpowiedzi Konkursowych na  Święte Miasto

 

VIII. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. Reklamacje w związku z przeprowadzeniem Konkursu rozpatruje Organizator. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone poprzez wiadomość prywatną w serwisie Facebook lub Instagram.

 2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania. Podanie informacji wskazanych w zdaniu poprzednim jest dobrowolne, ale niezbędne dla rozpatrzenia reklamacji.

 3. Reklamacje mogą być zgłaszane w trakcie trwania Konkursu oraz w terminie 30 dni od zakończenia Konkursu. Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu opisanego powyżej decyduje data wysłania reklamacji w sposób wskazany w ust. 1 powyżej.
 1. Na rozpatrzenie reklamacji Organizator ma 7 dni roboczych liczonych od daty jej otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator powiadomi Uczestnika udzielając odpowiedzi na wiadomość prywatną, o której mowa w ust. 1, w ciągu 2 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.
 1. Uczestnikowi w razie niekorzystnego dla niego rozstrzygnięcia reklamacji przysługuje prawo odwołania się do sądu powszechnego.

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Konkursu pod adresem : https://sklep664656.shoparena.pl/pl/i/Regulamin-konkursu/80 oraz w siedzibie Organizatora.
 1. Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani organizowany przez serwis Instagram. Dołączając do Konkursu, Uczestnik nie przekazuje danych osobowych serwisowi Instagram. Serwis Instagram nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a nie do serwisu Instagram.
 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych obowiązujących ustaw.

 2. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl